Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ประวัติโรงเรียน

เริ่มแรกตั้งอยู่เลขที่   472   หมู่ที่ 3   บ้านควนจีน  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่   1663   หมู่  6    ถนนสนามบิน-พาณิชย์  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
       ก่อนปี   พ.ศ. 2521  ในอำเภอหาดใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)  แต่เมื่อปี พ.ศ. 2521   การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ไม่สามารถรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้  สภาตำบลควนลังโดยมีกำนันอิ้น  วงศ์ชนะ เป็นประธาน และอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์ เป็นเลขานุการสภาได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  ที่ตำบลควนลัง โดยทางสภาตำบลได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับสัตว์เลี้ยงจำนวน 120 ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้

          ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2521  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการเปิดโรงเรียนมัธยม ศึกษาขึ้นในที่ดินสงวนดังกล่าว     โดยนายสมพร    พิชญาภรณ์     ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  ร่วมกับนายสมบูรณ์  ศรีสุทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้     ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเรียน  ในชั้น ม.ศ. 1  จำนวน  8  ห้อง   ด้วยความกรุณาของอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์  และ พระครูพิศาลธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดควนลัง ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของวัดควนลัง    ชาวบ้านตำบลควนลังจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน   10  ห้องเรียน    ภายในระยะเวลา   10  วัน  และใช้ใต้กุฏิบางส่วนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว     เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ   วันที่    21  มิถุนายน  2521  โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า  “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  2”  
 ซึ่งมีนายสุวิทย์   ศรีทิพยราษฎร์     เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2523   ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน   และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์”    และในปีการศึกษา   2525   เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ. 2535   เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ.2537   เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา )

พ.ศ 2550   เปิดอาคารประชารัฐ

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.