Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  

ผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล การตำรงตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์  ศรีทิพยราษฎร์  
21  มิ.ย. 2521       ถึง   26  พ.ย.  2524
2. นายมาโนชญ์  นวลสุวรรณ 27  พ.ย. 2524      ถึง   6    มิ.ย.  2527
3. นายสว่าง  หนูสวัสดิ์
7  มิ.ย. 2527        ถึง   31  ต.ค.  2534
4. นายประกอบ  โสภณ 
1  พ.ย. 2534        ถึง   30  ก.ย.  2538
5. ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์  
1  ก.พ. 2539        ถึง   24  ม.ค.  2541
6. นายวิทยา  รัตนอรุณ
2  ก.พ. 2541        ถึง   7    พ.ย.  2543
7. นายปราโมทย์  บางเสน
10  พ.ย. 2543      ถึง   30  ก.ย.  2548
8. นายชัยยุทธ  บัวตูม   10  ก.พ. 2549      ถึง   30  ม.ค.  2555
9. นายศุภณัฐ  เพชรรัตน์
1   มี.ค. 2555       ถึง   31 ต.ค. 2557
10. ว่าที่ ร.ต.ดร. ทรงเกียรติ พืชมงคล 23 มีนาคม 2558  ถึง   ปัจจุบัน

   

เริ่มแรกตั้งอยู่เลขที่   472   หมู่ที่ 3   บ้านควนจีน  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่   1663   หมู่  6    ถนนสนามบิน-พาณิชย์  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
       ก่อนปี   พ.ศ. 2521  ในอำเภอหาดใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐบาลเพียงโรงเดียว คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)  แต่เมื่อปี พ.ศ. 2521   การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทำให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ไม่สามารถรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้  สภาตำบลควนลังโดยมีกำนันอิ้น  วงศ์ชนะ เป็นประธาน และอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์ เป็นเลขานุการสภาได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  ที่ตำบลควนลัง โดยทางสภาตำบลได้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่สงวนสำหรับสัตว์เลี้ยงจำนวน 120 ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้

          ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2521  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการเปิดโรงเรียนมัธยม ศึกษาขึ้นในที่ดินสงวนดังกล่าว     โดยนายสมพร    พิชญาภรณ์     ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  ร่วมกับนายสมบูรณ์  ศรีสุทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้     ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเรียน  ในชั้น ม.ศ. 1  จำนวน  8  ห้อง   ด้วยความกรุณาของอาจารย์เชื้อ  ศรีระสันต์  และ พระครูพิศาลธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดควนลัง ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของวัดควนลัง    ชาวบ้านตำบลควนลังจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกจำนวน   10  ห้องเรียน    ภายในระยะเวลา   10  วัน  และใช้ใต้กุฏิบางส่วนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว     เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ   วันที่    21  มิถุนายน  2521  โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า  “โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  2”  
 ซึ่งมีนายสุวิทย์   ศรีทิพยราษฎร์     เป็นครูใหญ่

พ.ศ.     2523   ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดควนลังมายังสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน   และเปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์”    และในปีการศึกษา   2525   เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.     2535   เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ.     2537   เปิดโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา )

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.