Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ปรัชญา                    นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา    “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.