Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ระบบการบริหารจัดการ

     
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายวิรัช ทองแกมแก้ว

นายวิรัช ทองแกมแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

โีรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 
     
   

 

 นายเจะหมัน   บิลหร่อหีม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 

นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยันวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

 
         
         
         
   

 

 

 นางจารึก ตรีวัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

นายอนันต์  หวันอาหลี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

 
         
     
 
 
   

 

 
         
     
 
 
         
         
         
         
         

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.