Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

พันธกิจ

3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

3.2 พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

3.4 พัฒนาข้าราชการครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  เป็นครูมืออาชีพ 

3.5 พัฒนาภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์

4.1  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถในการสื่อสารสองภาษา  มีความสามารถในการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก   และรักความเป็นไทย

4.2  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.