Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

- เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 38 จังหวัดสงขลา-ล่องแก่งชมดาวจังหวัดพัทลุง
- ห้องเรียนพิเศษ SMA ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4/11 และม.5/10
- จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ๑๒ สิงหามหาชาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังความประหยัด อดทนและมีวินัย

คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.