Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประกาศรายชื่อและผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2559

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คลิกรายละเอียดที่นี่ 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย 59 ณ. รร.สงขลาวิทยาคม
กลุ่มสาระภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
โครงการรักษ์ภาษาไทย จัดโดย สพม.16

ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวับชนะเลิศ จะได้รับการส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559

ณ. โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศรายชื่อและผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

ยินดีกับคนเก่ง ญ.ร.ส.
1.กิจกรรมการประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.ต้น
ชนะเลิศที่ ๑ เด็กหญิงรัสลาน คชฤทธิ์ ม.3/12

 

2.กิจกรรมการประกวดแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับ ม.ปลาย
ชนะเลิศที่ ๑ นายบุรพล จันทคาร ม.6/1

 

3.กิจกรรมการประกวดอ่านเอาเรื่อง ระดับ ม.ปลาย
รองชนะเลิศอับดับที่ ๒ นายวิสวัฒน์ สายแก้ว 6/9

 

4.กิจกรรมการประกวดเขียนตามคำบอก ม.ปลาย
รองชนะเลิศอับดับที่ ๒ นายปิยสิทธิ์ วานุกูล ม.4/4

 

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.