Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น / เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
 ม.1  265 304 569  16
 ม.2 255  267  522  16
 ม.3  216 250 466  16
 ม.4  123 256 379  10
 ม.5 124 276 400 11
ม.6  113 298 410  10
รวมทั้งหมด 1,095  1,651 2,746  79

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561 

ชั้น / เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
 ม.1  265 304 569  16
 ม.2 255  267  522  16
 ม.3  216 250 466  16
 ม.4  123 256 379  10
 ม.5 124 276 400 11
ม.6  113 298 410  10
รวมทั้งหมด 1,095  1,651 2,851  79

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

 

ชำระค่าบำรุงการศึกษา

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.