Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง  การรับสมัคร นักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.