Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ประเภทนักเรียน ม.3 (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่ https://goo.gl/rJrBUU

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.