Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

รับสมัครผู้ประสานครูชาวต่างชาติ 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2561 

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน  2561

รายละเอียดการรับสมัครคลิกที่นี่ 
 

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.