Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ผลการสอบโครงการ Pre–YorRorSor ครั้งที่ 1
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561

คลิก รายละเอียด 

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.