Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงษ์ไทย ชาลีผล เขียนโดย Suttipong Hodmarn 9
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม เขียนโดย อารี บุญธรรมโม 10
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางภริตพร อุนะพำนัก เขียนโดย Suttipong Hodmarn 19
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายธีระพันธ์ จุลแก้ว เขียนโดย Suttipong Hodmarn 14
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง เขียนโดย Suttipong Hodmarn 14
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอนันต์ หวันอาหลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เขียนโดย Suttipong Hodmarn 15
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอุดม หมัดอาด้า รองผู้อานวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เขียนโดย Suttipong Hodmarn 14
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวาสนา พูลศรี เขียนโดย Suttipong Hodmarn 82
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางพันธณี เซ่งฉิม เขียนโดย Suttipong Hodmarn 137
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายสุรชัย แซ่คู เขียนโดย Suttipong Hodmarn 204

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.