Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ชื่อรายงาน     รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม  หน่วย เซลล์และ

                         กระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102 
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ผู้รายงาน              นางถาวรี  ไชยรัตน์

ปีการศึกษา         2559

บทคัดย่อ

                      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม  หน่วย เซลล์และ

กระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รับประชาสรรค์   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 40 คน  โดยการเลือก

แบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  1ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  7 ชุด   2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส

ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลา 24  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน  4) แบบประเมินการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   5) แบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 20 ข้อ

  ผลการพัฒนาพบว่า

                  1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ย (E1/E2 ) เท่ากับ 76.54/78.67  เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

                3.  การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ  85.50  อยู่ในระดับดีมาก

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม หน่วย เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัส ว21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ย()  =  4.48  อยู่ในระดับมาก

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.