Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม

                   ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำการศึกษา : นางสาวณภัทร  จะระแอ

ปีการศึกษาที่ทำการศึกษา : 2559

                   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจำเล่มแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ       (t-test Dependent)

                   ผลการศึกษา พบว่า

                   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.70/80.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมาก

 

 

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.