Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของ

                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วย

                         วิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำวิจัย : นายสุรชัย  แซ่คู

ปีการศึกษาที่ทำวิจัย : 2559

                   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 41 คน โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจำเล่มแบบฝึกทักษะ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบกลุ่ม 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Sample t-test)  

                   ผลการวิจัย พบว่า

                   1. แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.37/81.08 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง ลำดับและอนุกรม อยู่ในระดับมาก

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.