Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางพันธณี เซ่งฉิม 

ครู. วิทยฐานะ. ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

 

คลิกที่นี่

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.