Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เรื่องที่ศึกษา      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

                   เรื่องพหุนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 

ชื่อผู้ศึกษา          นางวาสนา  พูลศรี  ครูวิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

                        อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ          วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์           เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน       โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา         เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ    ประชาสรรค์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  40  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย  1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องพหุนาม จำนวน 6 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์        เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  18  แผน  รวม 18 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพหุนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4ตัวเลือก    จำนวน 30 ข้อ 1 ชุด  4) แบบทดสอบย่อยประจำแบบฝึกทักษะเรื่องพหุนาม ลักษณะเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 ชุด  แต่ละชุดมี 10 ข้อ รวม  60 ข้อ และ  5) แบบประเมินความ   พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม  สำหรับนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/77.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  75/75            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 3)  นักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม              มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            เท่ากับ  0.54

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.