Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ระบบการบริหารจัดการ

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  CIPPA MODEL  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ศึกษา              นายเด็จ  ศรีทอง

หน่วยงาน            โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 16

ปีที่ศึกษา            2560

 

บทคัดย่อ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง               เต็มตามศักยภาพนั้น มีหลายรูปแบบ  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าศึกษารูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนผู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  ซึ่งเป็นแนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติและสนองความตองการ           ของผู้เรียน  กระตุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู  รู้จักแสวงหาความรู้  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางดานร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  ของนักเรียน  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จำนวน  จำนวน 41 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  8  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประกอบด้วย  3.1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  3.2)  แบบทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน  สำหรับใช้ทดสอบนักเรียนในแต่ละชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน  8  ชุด ชุดละ 10  ข้อ  4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ  t-test  (Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า 1)  แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  79.67/78.11  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 2)  ดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA MODEL  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64  และ S.D. = 0.50)    

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.