ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี  รหัส  ว22101  วิชาวิทยาศาสตร์

                พื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้รายงาน :  นายธีระพันธ์  จุลแก้ว

ปีที่รายงาน :  พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี รหัส  ว22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ทรัพยากรธรณี  รหัส  ว 22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ให้มีประสิทธิภาพ  80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ทรัพยากรธรณี    3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องทรัพยากรธรณี และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรณี  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/12  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16  จำนวน 40  คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มห้อง (Cluster random sampling)  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทรัพยากรธรณี  รหัส  ว 22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ      ค่า   t-test  ผลการศึกษาพบว่า

            1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ทรัพยากรธรณี รหัส  ว 22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพ  E1/E เท่ากับ  81.71/81.67

            2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ทรัพยากรธรณี รหัส  ว 22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.721  แสดงว่า นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 72.10

            3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่าง          มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

            4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ทรัพยากรธรณี รหัส         ว 22101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  4.40