Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ระบบการบริหารจัดการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ผู้วิจัย

นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม

ตำแหน่ง

ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

โรงเรียน

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล 2) ศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล

              กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 39 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

              การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest-posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย      1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 แผน เวลาเรียนรวม 23 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 3) แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ               ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)

              ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01         2) ระดับพัฒนาการทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หลังเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล มีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยระดับกลาง 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับกล่องแก้โจทย์ปัญหา LGFEC2 โมเดล ในระดับมาก

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.