Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 



// ![DATA[ // ]]>

  บุคลากรกลุ่มสาระฯ
  แผนงานโครงการ  2558  2559  2560
  โครงสร้างกลุ่มสาระ  
  หลักสูตรกลุ่มสาระ        
  กิจกรรมเด่น        
  แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง        
  ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มงาน        
  คำสั่ง        

Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.