การอบรม Google for education สำหรับครูทุกกลุ่มสาระ

ระหว่าง วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 523 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์