Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ห้องเรียน DLIT

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ DLITภาพการใช้งาน DLIT ในโรงเรียน

อบรมครูใช้งาน DLIT

 นักเรียนใช้ DLIT 

 

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
การประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการกําหนดคาเปาหมาย


Copyright © 2016 Hatyairatprachasun School Rights Reserved.